ترمومتر astm یا استاندارد های اندازه گیری دمای ASTM مشخصات خصوصیاتی مواد و هم چنین راهنمایی برای تست ، کالیبراسیون و استفاده از ابزار آزمایشگاهی ، صنعتی و کلینیکی استفاده شده در تعیین متغیر های حرارتی ، به خصوص دما ، فراهم می کند . این موارد شامل مواد thermoelement ( دستگاهی برای اندازه گیری جریان های کوچک ایجاد شده از یک المنت گرمایی سیمی و یک ترموکوپل در تماس الکتریکی با آن ) هیدرومتر ها ، دماسنج های شیشه ای ، ترموکوپل ها ، دماسنج های مقاومتی و حسگر های رزیستور برقی می شود . این ابزار پارامتر های دمایی را با اندازه گیری بعضی از خصوصیات فیزیکی ماده ی در حال کار که با دما متغیر است ، تعیین کمیت می کنند . آن ها سپس یا توسط مقایسه ی نتایج شان با نتایج دماسنج های تایید شده یا توسط بررسی نتایج آن ها در مقابل نقاط ثابت مشخص بر روی مقیاس دمایی کالیبره می شوند . این استاندارد های اندازه گیری حرارتی در ترمومتر astm برای شرکت های سازنده ی لوازم صنعتی و پزشکی ، کارخانه ها و سایر کاربرد ها و کاربران چنین ابزار حرارتی مفید هستند چون به آن ها کمک می شود که تجهیزات با کیفیتی با توجه به استاندارد های ایمنی و دقت خود ، بسازند .

 

لیست تمام انواع ترمومتر astm

 

ASTM IPEquivalent نام دماسنج astm محدوده دقت درجه بندی طول
(mm)
Immersionmm
1C PARTIAL IMMERSION -20 +150C 1.0C 327 76
1F PARTIAL IMMERSION 0 +302F 2.0F 327 76
2C IP 62C PARTIAL IMMERSION -5 +300C 1.0C 395 76
2F PARTIAL IMMERSION +20 +580F 2.0F 395 76
3C IP 73C PARTIAL IMMERSION -5 +400C 1.0C 420 76
3F PARTIAL IMMERSION +20 +760F 2.0F 420 76
5C IP 1C CLOUD & POUR -38 +50C 1.0C 235 108
5F CLOUD & POUR -36 +120F 2.0F 235 108
6C IP 2C LOW CLOUD & POUR -80 +20C 1.0C 235 76
6F LOW CLOUD & POUR -112 +70F 2.0F 235 76
7C IP 5C LOW DISTILLATION -2 +300C 1.0C 390 Total
7F LOW DISTILLATION +30 +580F 2.0F 390 Total
8C IP 6C HIGH DISTILLATION -2 +400C 1.0C 390 Total
8F HIGH DISTILLATION +30 +760F 2.0F 390 Total
9C IP 15C LOW PENSKY-MARTENS -5 +110C 0.5C 295 57
9F LOW PENSKY-MARTENS +20 +230F 1.0F 295 57
10C IP 16C HIGH PENSKY-MARTENS +90 +370C 2.0C 295 57
10F HIGH PENSKY-MARTENS +200 +700F 5.0F 295 57
11C IP 28C CLEVELAND OPEN FLASH -6 +400C 2.0C 315 25
11F CLEVELAND OPEN FLASH +20 +760F 5.0F 315 25
12C IP 64C DENSITY WIDE RANGE -20 +102C 0.2C 425 Total
12F DENSITY WIDE RANGE -5 +215F 0.5F 425 Total
13C IP 47C LOSS ON HEAT +155 +170C 0.5C 160 Total
14C IP 17C WAX MELTING POINT +38 +82C 0.1C 380 79
14F WAX MELTING POINT +100 +180F 0.2F 380 79
15C IP 60C LOW SOFTENING POINT -2 +80C 0.2C 400 Total
15F LOW SOFTENING POINT +30 +180F 0.5F 400 Total
16C IP 61C HIGH SOFTENING POINT +30 +200C 0.5C 400 Total
16F HIGH SOFTENING POINT +85 +392F 1.0F 400 Total
17C SAYBOLT VISCOSITY +19 +27C 0.1C 280 TOTAL
17F SAYBOLT VISCOSITY +66 +80F 0.2F 280 TOTAL
18C IP 23C REID VAPOUR PRESSURE +34 +42C 0.1C 280 TOTAL
18F REID VAPOUR PRESSURE +94 +108F 0.2F 280 TOTAL
19C SAYBOLT VISCOSITY +49 +57C 0.1C 280 TOTAL
19F SAYBOLT VISCOSITY +120 +134F 0.2F 280 TOTAL
20C SAYBOLT VISCOSITY +57 +65C 0.1C 280 TOTAL
20F SAYBOLT VISCOSITY +134 +148F 0.2F 280 TOTAL
21C SAYBOLT VISCOSITY +79 +87C 0.1C 280 TOTAL
21F SAYBOLT VISCOSITY +174 +188F 0.2F 280 TOTAL
22C IP 24C OXIDATION STABILITY +95 +103C 0.1C 280 TOTAL
22F OXIDATION STABILITY +204 +218F 0.2F 280 TOTAL
23C ENGLER VISCOSITY +18 +28C 0.2C 217 90
24C ENGLER VISCOSITY +39 +54C 0.2C 242 90
25C ENGLER VISCOSITY +95 +105C 0.2C 217 90
26C NITROCELLULOSE STABILITY +130 +140C 0.1C 468 TOTAL
27C TURPENTINE DISTILLATION +147 +182C 0.5C 306 76
28C IP 31C KINEMATIC VISCOSITY +36,6 +39,4C 0.05C 310 TOTAL
28F KINEMATIC VISCOSITY +97,5 +102,5F 0.1F 310 TOTAL
29C IP 34C KINEMATIC VISCOSITY +52,6 +55,4C 0.05C 310 TOTAL
29F KINEMATIC VISCOSITY +127,5 +132,5F 0.1F 310 TOTAL
30F KINEMATIC VISCOSITY +207,5 +212,5F 0.1F 310 TOTAL
33C IP 20C LOW ANILINE POINT -38 +42C 0.2C 425 50
33F LOW ANILINE POINT -36,5 +107,5F 0.5F 425 50
34C IP 21C MEDIUM ANILINE POINT +25 +105C 0.2C 425 50
34F MEDIUM ANILINE POINT +77 +221F 0.5F 425 50
35C IP 59C HIGH ANILINE POINT +90 +170C 0.2C 425 50
35F HIGH ANILINE POINT +194 +338F 0.5F 425 50
36C TITER TEST -2 +68C 0.2C 410 45
37C IP 77C SOLVENTS DISTILLATION -2 +52C 0.2C 400 100
38C IP 78C SOLVENTS DISTILLATION +24 +78C 0.2C 400 100
39C IP 79C SOLVENTS DISTILLATION +48 +102C 0.2C 400 100
40C IP 80C SOLVENTS DISTILLATION +72 +126C 0.2C 400 100
41C IP 81C SOLVENTS DISTILLATION +98 +152C 0.2C 400 100
42C IP 82C SOLVENTS DISTILLATION +95 +255C 0.5C 400 100
43C IP 65C KINEMATIC VISCOSITY -51,6 -34C 0.1C 425 TOTAL
43F KINEMATIC VISCOSITY -61 -29F 0.2F 425 TOTAL
44C IP 29C KINEMATIC VISCOSITY +18,6 +21,4C 0.05C 310 TOTAL
44F KINEMATIC VISCOSITY +66,5 +71,5F 0.1F 310 TOTAL
45C IP 30C KINEMATIC VISCOSITY +23,6 +26,4C 0.05C 310 TOTAL
45F KINEMATIC VISCOSITY +74,5 +79,5F 0.1F 310 TOTAL
46C IP 66C KINEMATIC VISCOSITY +48,6 +51,4C 0.05C 310 TOTAL
46F KINEMATIC VISCOSITY +119,5 +124,5F 0.1F 310 TOTAL
47C IP 35C KINEMATIC VISCOSITY +58,6 +61,4C 0.05C 310 TOTAL
47F KINEMATIC VISCOSITY +137,5 +142,5F 0.1F 310 TOTAL
48C IP 90C KINEMATIC VISCOSITY +80,6 +83,4C 0.05C 310 TOTAL
48F KINEMATIC VISCOSITY +177,5 +182,5F 0.1F 310 TOTAL
49C STORMER VISCOSITY +20 +70C 0.2C 310 65
50F GAS COLORIMETER INLET +54 +101F 0.1F 473 TOTAL
51F GAS COLORIMETER OUTLET +69 +116F 0.1F 473 TOTAL
52C BUTADIENE BOILINGPOINT RANGE -10 +5C 0.1C 167 TOTAL
54C IP 18C CONGEALING POINT +20 +100,6C 0.2C 315 TOTAL
54F CONGEALING POINT +68 +213F 0.5F 315 TOTAL
56C BOMB CALORIMETER +19 +35C 0.02C 600 TOTAL
56F BOMB CALORIMETER +66 +95F 0.05F 600 TOTAL
57C TAG CLOSED TESTERLOW RANGE -20 +50C 0.5C 292 57
57F TAG CLOSED TESTERLOW RANGE -4 +122F 1.0F 292 57
58C TANK -34 +49C 0.5C 305 TOTAL
58F TANK -30 +120F 1.0F 305 TOTAL
59C TANK -18 +82C 0.5C 305 TOTAL
59F TANK 0 +180F 1.0F 305 TOTAL
60C TANK +77 +260C 1.0C 305 TOTAL
60F TANK +170 +500F 2.0F 305 TOTAL
61C IP 63C PETROLATUM MELTING POINT +32 +127C 0.2C 385 79
61F PETROLATUM MELTING POINT +90 +260F 0.5F 385 79
62C PRECISION -38 +2C 0.1C 384 TOTAL
62F PRECISION -36 +35F 0.2F 384 TOTAL
63C PRECISION -8 +32C 0.1C 384 TOTAL
63F PRECISION +18 +89F 0.2F 384 TOTAL
64C PRECISION +25 +55C 0.1C 384 TOTAL
64F PRECISION +77 +131F 0.2F 384 TOTAL
65C PRECISION +50 +80C 0.1C 384 TOTAL
65F PRECISION +122 +176F 0.2F 384 TOTAL
66C PRECISION +75 +105C 0.1C 384 TOTAL
66F PRECISION +167 +221F 0.2F 384 TOTAL
67C PRECISION +95 +155C 0.2C 384 TOTAL
67F PRECISION +203 +311F 0.5F 384 TOTAL
68C PRECISION +145 +205C 0.2C 384 TOTAL
68F PRECISION +293 +401F 0.5F 384 TOTAL
69C PRECISION +195 +305C 0.5C 384 TOTAL
69F PRECISION +383 +581F 1.0F 384 TOTAL
70C PRECISION +295 +405C 0.5C 384 TOTAL
70F PRECISION +563 +761F 1.0F 384 TOTAL
71C IP 72C OIL IN WAX -37 +21C 0.5C 360 76
71F OIL IN WAX -35 +70F 1.0F 360 76
72C IP 67C KINEMATIC VISCOSITY -19,4 -16,6C 0.05C 310 TOTAL
72F KINEMATIC VISCOSITY -2,5 +2,5F 0.1F 310 TOTAL
73C IP 68C KINEMATIC VISCOSITY -41,4 -38,6C 0.05C 310 TOTAL
73F KINEMATIC VISCOSITY -42,5 -37,5F 0.1F 310 TOTAL
74C IP 69C KINEMATIC VISCOSITY -55,4 -52,6C 0.05C 310 TOTAL
74F KINEMATIC VISCOSITY -67,5 -62,5F 0.1F 310 TOTAL
75F COOLANT (ANTI-FREEZE)FREEZING POINT -35 +35F 0.5F 413 100
76F COOLANT (ANTI-FREEZE)FREEZING POINT -65 +5F 0.5F 413 100
77F SAYBOLT VISCOSITY +245 +265F 0.5F 280 TOTAL
78F SAYBOLT VISCOSITY +295 +315F 0.5F 280 TOTAL
79F SAYBOLT VISCOSITY +345 +365F 0.5F 280 TOTAL
80F SAYBOLT VISCOSITY +395 +415F 0.5F 280 TOTAL
81F SAYBOLT VISCOSITY +445 +465F 0.5F 280 TOTAL
82C FUEL RATING, ENGINE -15 +105C 1.0C 165 30
82F FUEL RATING, ENGINE 0 +220F 2.0F 165 30
83C FUEL RATING, AIR +15 +70C 1.0C 174 40
83F FUEL RATING, AIR +60 +160F 1.0F 174 40
84C FUEL RATING, ORIFICE TANK +25 +80C 1.0C 387 249
84F FUEL RATING, ORIFICE TANK +75 +175F 1.0F 387 249
85C FUEL RATING, SURGE +40 +150C 1.0C 314 181
85F FUEL RATING, SURGE +100 +300F 2.0F 314 181
86C FUEL RATING, MIX +95 +175C 1.0C 170 35
86F FUEL RATING, MIX +200 +350F 2.0F 170 35
87C FUEL RATING, COOLANT +150 +205C 1.0C 175 40
87F FUEL RATING, COOLANT +300 +400F 1.0F 175 40
88C VEGETABLE OIL FLASH +10 +200C 1.0C 292 57
88F VEGETABLE OIL FLASH +50 +392F 2.0F 292 57
89C SOLIDIFICATION POINT -20 +10C 0.1C 375 76
90C SOLIDIFICATION POINT 0 +30C 0.1C 375 76
91C SOLIDIFICATION POINT +20 +50C 0.1C 375 76
92C SOLIDIFICATION POINT +40 +70C 0.1C 375 76
93C SOLIDIFICATION POINT +60 +90C 0.1C 375 76
94C SOLIDIFICATION POINT +80 +110C 0.1C 375 76
95C SOLIDIFICATION POINT +100 +130C 0.1C 375 76
96C SOLIDIFICATION POINT +120 +150C 0.1C 375 76
97C TANK -18 +49C 0.5C 305 TOTAL
97F TANK 0 +120F 1.0F 305 TOTAL
98C TANK +16 +82C 0.5C 305 TOTAL
98F TANK +60 +180F 1.0F 305 TOTAL
99C WEATHERING TEST -50 +5C 0.2C 305 35
99F WEATHERING TEST -58 +41F 0.5F 305 35
100C SOLIDIFICATION POINT +145 +205C 0.2C 375 76
101C SOLIDIFICATION POINT +195 +305C 0.5C 375 76
102C IP 83C SOLVENTS DISTILLATION +123 +177C 0.2C 400 100
103C IP 84C SOLVENTS DISTILLATION +148 +202C 0.2C 400 100
104C IP 85C SOLVENTS DISTILLATION +173 +227C 0.2C 400 100
105C IP 86C SOLVENTS DISTILLATION +198 +252C 0.2C 400 100
106C IP 87C SOLVENTS DISTILLATION +223 +277C 0.2C 400 100
107C IP 88C SOLVENTS DISTILLATION +248 +302C 0.2C 400 100
108F SAYBOLT VISCOSITY +270 +290F 0.5F 280 TOTAL
109F SAYBOLT VISCOSITY +320 +340F 0.5F 280 TOTAL
110C IP 93C KINEMATIC VISCOSITY +133,6 +136,4C 0.05C 310 TOTAL
110F KINEMATIC VISCOSITY +272,5 +277,5F 0.1F 310 TOTAL
111C TAR ACID DISTILLATION +170 +250C 0.2C 400 100
112C SOLIDIFICATION POINTOF BENZENE +4 +6C 0.02C 220 TOTAL
113C IP 89C BITUMEN SOFTENINGPOINT WIDE RANGE -1 +175C 0.5C 410 TOTAL
113F BITUMEN SOFTENINGPOINT WIDE RANGE +30 +350F 1.0F 410 TOTAL
114C IP 14C AVIATION FUELFREEZING POINT -80 +20C 0.5C 305 TOTAL
115C ENCLOSED SCALEBECKMAN TYPE 5 OR 6C 0.01C 640
116C BOMB CALORIMETER +18,9 +25,1C 0.01C 614 TOTAL
117C BOMB CALORIMETER +23,9 +30,1C 0.01C 614 TOTAL
118C KINEMATIC VISCOSITY +28,6 +31,4C 0.05C 310 TOTAL
118F KINEMATIC VISCOSITY +83,5 +88,5F 0.1F 310 TOTAL
119C COOLANT (ANTI-FREEZE)FREEZING POINT -38.3 -30C 0.1C 425 100
119F COOLANT (ANTI-FREEZE)FREEZING POINT -37 -22F 0.2F 425 100
120C IP 92C KINEMATIC VISCOSITY 38,6 +41,4C 0.05C 310 TOTAL
121C IP 32C KINEMATIC VISCOSITY +98,6 +101,4C 0.05C 310 TOTAL
122C IP 94C BROOKFIELD VISCOSITY -45 -35C 0.1C 305 TOTAL
123C IP 95C BROOKFIELD VISCOSITY -35 -25C 0.1C 305 TOTAL
124C IP 96C BROOKFIELD VISCOSITY -25 -15C 0.1C 305 TOTAL
125C IP 97C BROOKFIELD VISCOSITY -15 -5C 0.1C 305 TOTAL
126C IP 71C KINEMATIC VISCOSITY -27,4 -24,6C 0.05C 310 TOTAL
126F KINEMATIC VISCOSITY -17,5 -12,5F 0.1F 310 TOTAL
127C IP 99C KINEMATIC VISCOSITY -21,4 -18,6C 0.05C 310 TOTAL
128C IP 33C KINEMATIC VISCOSITY -1,4 +1,4C 0.05C 310 TOTAL
128F KINEMATIC VISCOSITY +29,5 +34,5F 0.1F 310 TOTAL
129C IP 36C KINEMATIC VISCOSITY +91,6 +94,4C 0,.05C 310 TOTAL
129F KINEMATIC VISCOSITY +197,5 +202,5F 0.1F 310 TOTAL
130C TANK -7 +105C 0.5C 305 TOTAL
130F TANK +20 +220F 1.0F 305 TOTAL
132C IP 102C KINEMATIC VISCOSITY +148,6 +151,4C 0.05C 310 TOTAL
133C PRECISION -38 +2C 0.1C 384 76MM

 

 

قیمت ترمومتر astm 

برای اطلاع از قیمت دماسنج astm می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

ژانویه 13, 2016
ترمومتر astm یا استاندارد های اندازه گیری دمای ASTM مشخصات خصوصیاتی مواد و هم چنین راهنمایی برای تست ، کالیبراسیون و استفاده از ابزار آزمایشگاهی ، صنعتی و کلینیکی استفاده شده در تعیین متغیر های حرارتی ، به خصوص دما ، فراهم می کند

ترمومتر astm یا دماسنج astm | خرید ترمومتر astm | فروش ترمومتر astm

ترمومتر astm یا استاندارد های اندازه گیری دمای ASTM مشخصات خصوصیاتی مواد و هم چنین راهنمایی برای تست ، کالیبراسیون و استفاده از ابزار آزمایشگاهی ، صنعتی و کلینیکی استفاده شده در تعیین متغیر های حرارتی ، به خصوص دما ، فراهم می کند . این موارد شامل مواد thermoelement ( دستگاهی برای اندازه گیری جریان های کوچک ایجاد شده از […]
ژانویه 13, 2016
روتامتر دستگاهی است که سرعت جریان مایع را در یک لوله ی بسته اندازه گیری می کند . این دستگاه به گروهی به اسم دستگاه های اندازه گیری سطح متغیر تعلق دارد

روتامتر | خرید روتامتر | فروش روتامتر | انواع روتامتر گاز و آب و هوا

روتامتر دستگاهی است که سرعت جریان مایع را در یک لوله ی بسته اندازه گیری می کند . این دستگاه به گروهی به اسم دستگاه های اندازه گیری سطح متغیر تعلق دارد که سرعت جریان را به این نحو اندازه گیری می کند که اجازه می دهد جریان از بین چندین قسمت از مناطقی با سرعت های مختلف عبور کند […]
ژانویه 4, 2016

شیکر لوله ورتکس | فروش شیکر لوله ورتکس | خرید شیکر لوله ورتکس

یک شیکر لوله ورتکس ، عبارت از دستگاهی است که به شکل متداول در محیط های آزمایشگاهی برای ترکیب کردن ویال های کوچکی از مایعات به کار گرفته می شود . در ساختار شیکر لوله ورتکس استفاده از یک موتور الکتریکی با میله محرکی به چشم می خورد که به شکل عمودی واقع شده و به یک قطعه ی لاستیکی […]
ژانویه 4, 2016

کلمپ متر | فروش کلمپ متر | خرید کلمپ متر

یک وسیله ی اندازه گیری دارای یک انبرک با جریان متناوب یکپارچه با نام کلمپ متر شناخته می شود. کلمپ متر بردار مجموع جریان های در حال جریان در تمامی هادی های الکتریکی که از میان میله عبور می کنند را اندازه گیری می کند که مقدار این بردار بستگی به روابط فازی بین جریان ها دارد.       […]
ژانویه 4, 2016

ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی | فروش ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی | خرید ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی بخشی مرکزی در تجهیزات آزمایشگاهی است ، بدون تمیز کردن ظروف آزمایشگاهی ، تجهیزات می توانند تاخیر داشته یا آلوده باشند . ماشین های شستشوی ظروف آزمایشگاهی در زمینه های مختلف تحقیقاتی و مجموعه های بسیاری به کار گرفته می شود یعنی عملا هر جایی که نیاز به ظروف آزمایشگاهی تمیز است . ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی ها […]
ژانویه 4, 2016

دستگاه تست کشش یونیورسال | خرید دستگاه تست کشش | فروش دستگاه تست کشش

دستگاه تست کشش در انواع مختلف که بعضی از آن ها تنها برای انجام تست کشش طراحی شده اند، در حالی که بعضی دیگر از نوع یونیورسال هستند و برای تست کشش و فشار تک محوری و هم چنین خمش سه نقطه ای مناسب هستند ارائه می شوند بعضی از این ماشین ها، کوچک و رومیزی هستند که نیروی حداکثر […]
ژانویه 4, 2016

فلوسایتومتر | فروش فلوسایتومتر | خرید فلوسایتومتر

در زیست شناسی ، فلوسایتومتر یا فلوسیتومتر یک فناوری بیو فیزیک مبتنی بر لیزر یا مقاومت ظاهری است که در شمارش سلول ، مرتبط سازی سلولی ، کشف نشان گر زیستی و مهندسی پروتئین ، توسط معلق سازی سلول ها در جریانی از مایع و عبور دادن آن ها توسط یک ابزار کشف الکترونیکی ، به کار گرفته می شود […]
ژانویه 4, 2016

کمی لومینسانس | فروش کمی لومینسانس | خرید کمی لومینسانس

کمی لومینسانس برای خود در بین سایر تکنیک‎ های اسپکتروسکوپی به علت قابلیت های ذاتی گزینشی و حساسیت خود ، جایگاهی به دست آورده است . این تکنیک به موارد زیر نیاز دارد : •    عدم نیاز به منبع تهییجی ( همانند با فلورسانس و فسفرسانس ) •    تنها نیاز به یک آشکار ساز نوری همانند با لوله ی تکثیر […]
ژانویه 4, 2016

انکوباتور co2 یا انکوباتور دی اکسید کربن | فروش انکوباتور co2 | خرید انکوباتور co2

انکوباتور co2 یا انکوباتور دی اکسید کربن یکی از تجهیزات آزمایشگاهی عمومی می باشد ، از آنجا که محیط رشد طبیعی تعداد بسیاری از سلول های جانوری در دمای 37 درجه ی سلسیوس و در حدود pH برابر با 7.2 است . یاخته های دسته ی پرندگان در دمای اندکی بیشتر از 37 درجه ی سلسیوس و سلول های پوست […]
ژانویه 4, 2016

بولومتر آزمایشگاهی یا تابش سنج | خرید بولومتر | فروش بولومتر

بولومتر دستگاه آزمایشگاهی به منظور اندازه گیری نیروی تابش تصادفی الکترو مغناطیسی از راه حرارت دادن یک ماده با یک مقاوم الکتریکی مستقل از دما است . این دستگاه در سال 1878 به وسیله ی ستاره شناس آمریکایی ساموئل پیرپونت لانگلی ابداع شده است . نام این دستگاه از کلمه ی یونانی bole به معنی چیزی که پرت شده است […]