لوازم مورد نیاز دستگاه اسپکتروفتومتر را می توانید در زیر مشاهده کنید و اطلاعاتی در مورد آنها بدست آورید

لامپ دوتریوم

برای تعیین اندازه گیری ها در محدوده ی طیف ماورای بنفش از لامپ های قوسی استفاده می شود. از پوشش شیشه ای معمولی به دلیل اینکه لامپ دوتریومی در دماهای بالا عمل میکنند، نمی توان استفاده کرد و به جای آن از یک نوع پوشش شیشه ای کواترز ذوب شده و یا منیزیم فلورید استفاده می شود. مدت زمان عادی برای کارکرد یک لامپ دوتریوم نزدیک به هزار ساعت می باشد، البته می توان با استفاده از تکنولوژی PTR این زمان را تا 3 برابر افزایش داد. این لامپ ها همیشه با یک لامپ هالوژنی تنگستنی استفاده می شوند تا امکان اندازه گیری هم در طیف های مرئی و هم ماورای بنفش را فراهم آورد. (بیشتر…)

ژوئن 9, 2015
اسپکتروفتومتر | خرید اسپکتروفتومتر | فروش اسپکتروفتومتر

لوازم اسپکتروفتومتری | خرید لوازم اسپکتروفتومتری | فروش لوازم اسپکتروفتومتری

  لوازم مورد نیاز دستگاه اسپکتروفتومتر را می توانید در زیر مشاهده کنید و اطلاعاتی در مورد آنها بدست آورید لامپ دوتریوم برای تعیین اندازه گیری ها در محدوده ی طیف ماورای بنفش از لامپ های قوسی استفاده می شود. از پوشش شیشه ای معمولی به دلیل اینکه لامپ دوتریومی در دماهای بالا عمل میکنند، نمی توان استفاده کرد و […]
ژوئن 8, 2015
لامپ هالوژن تنگستن

لامپ هالوژن تنگستن | لامپ تنگستن هالید | خرید لامپ هالوژن تنگستن | فروش لامپ هالوژن تنگستن

  لامپ هالوژن تنگستن مشابه با لامپ پر شده از گاز خنثی است به استثنای این که حاوی مقداری اندک از گاز فعال هالوژن نظیر برومین است. گاز خنثی تبخیر رشته ی تنگستن را سرکوب می کند، در حالی که گاز هالوژن در کاهش مقدار هالوژنی که بر روی دیواره ی خارجی لامپ تجمع می یابد، عمل می کند. گاز هالوژن […]
می 27, 2015
لامپ اسپکتروفتومتر

لامپ اسپکتروفتومتر | خرید لامپ اسپکتروفتومتر | فروش لامپ اسپکتروفتومتر

در اسپکتروفتومتری، غالباً زمانی که یک طیف پیوسته در ناحیه ماورای بنفش مورد نیاز است، از لامپ اسپکتروفتومتر استفاده می گردد. لامپ قوس پلاسما یا همان لامپ های تخلیه ای از هیدروژن استفاده می کنند. این لامپ ها بخاطر خروجی بالای اشعه ی ماورای بنفششان معروف می باشند. اما بازده ی نور مرئی و مادون قرمز آنها کم می باشد. […]
می 1, 2015
سل اسپکتروفتومتر

سل اسپکتروفتومتر | خرید سل اسپکتروفتومتر | فروش سل اسپکتروفتومتر

  در دستگاه های آزمایشگاهی در زمان اندازه گیری، جذب و ایجاد مسیر برای عبور نور، از سل اسپکتروفتومتر استفاده می شود. کووت ها دو نوع مختلف دارند که گرد یا مربع می باشند. ترجیح بر این است که از نوع مربعی به جای گرد استفاده شود، چون در سطوح استوانه ای هنگاه عبور نور، بخاطر اثر انعکاس یا انحراف، […]
ژانویه 19, 2014

لامپ دوتریوم | لامپ دوتریم | لامپ دوتریوم اسپکتروفتومتر | قیمت لامپ دوتریوم

لامپ دوتریوم (دوتریوم آرک) یا دوتریم یکی از اجزای دستگاه اسپکتروفتومتر و در واقع یک منبع نور از تخلیه الکتریکی گاز فشار پایین است که اغلب در اسپکتروسکوپی، زمانی که یک طیف پیوسته در طیف فرابنفش [UV] لازم است استفاه می شود. پلاسما آرک یا لامپ های تخلیه شده با استفاده از هیدروژن به دلیل خروجی بالا در فرابنفش نسبت […]