چراغ الکلی

در آزمایشگاه هایی که گاز نیست استفاده از چراغ الکلی امری ایده آل است . در این محیط ها از الکل معمولی به منظور تولید شعله ی فاقد دود و بدون ته نشین استفاده می شود . خنک بودن این شعله به نسبت شعله ی چراغ بونزن بیشتر است .