مواد شیمیایی و معرف های آزمایشگاهی

مواد شیمیایی و معرف های آزمایشگاهی برای تولید و تست محصولات کیفی با تکنولوژی بالا و جدید استفاده می شوند.