ماسک فیلتر دار

ماسک فیلتر دار N95 به منظور حفاظت کاربر در برابر ذرات هوا برد ساخته شده اند.