کاغذ صافی

کاغذ صافی اصلی ترین وسیله برای هر آزمایشگاه است که برای جداسازی و فیلتراسیون محلول ها به کار می رود