محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت

محیط کشت باکتری عبارت از مایعی می باشد که تخصیص به پشتیبانی از رشد سلول هایا گیاهان خرد نظیر خزه می یابد . شکل های گوناگونی از محیط های کشت به چشم می خورد .