اسپاتول

اسپاتول ابزاری کوچک با در اختیار داشتن یک تیغه ی انعطاف پذیر ، هموار و گسترده می باشد که به منظور مخلوط کردن ،پخش کردن مواد همانندغذا ها به کار گرفته می شود