روپوش آزمایشگاهی

روپوش آزمایشگاهی لباسی سفید است که طول آن تا زانو ها می رسد و توسط متخصصین در حوزه های پزشکی یا توسط افرادی که به کار آزمایشگاهی مشغول هستند پوشیده می شود.