موادهای شیمیایی

مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها به عنوان اصلی ترین مواد مورد استفاده محسوب می شوند به طوریکه تمام وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی معمولا برای آنالیز و تجزیه تحلیل اجزای سازنده یک ماده به مواد شیمیایی با عناصر معلوم و مشخص به کار می روند