میکروپلیت

میکروپلیت ، عبارت از یک صفحه ی صاف با چند حفره می باشدکه برای لوله های آزمایش کوچک به کار گرفته می شود . این دستگاه استانداردترین ابزاردرتحقیقات آنالیزی است