انواع لامپ میکروسکوپی از نوع تنگستنی

یک نوع معمول لامپ های تنگستنی که در میکروسکوپی نوری استفاده می شوند