توری نسوز

اگر بخواهیم از نظر فنی تعریف کنیم باید بگوییم ” توری نسوز ” عبارت می باشد از یک ساختار بافندگی که در آن الیاف به شکل جفت جفت در کنار یک دیگر قرار داده شده.