پارافیلم

پارافیلم یک فیلم پارافینی پلاستیکی است که پشت آن سطحی پلاستیکی است و عموماً در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و در آزمایشگاه ها، بیمارستانها و…