شناساگر PH

شناساگر PH ماده ای است که پایان یک حالت یا واکنش شیمیایی را نشان می دهد.