ph-paper

کاغذ PH یا کاغذ تورنسل یکی از مواد شناساگر برای سنجش اسید و باز در آزمایشگاه است