نوک سمپلر

قسمت مهمی از سمپلر ، نوک سمپلر ها می باشد که اجازه می دهند برای نمونه های مختلف بدون نیاز به شستشوی سمپلر ، از آن ها استفاده شود.