دیسک آنتی بیوگرام در تعریف یک تست حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک می باشد ، یعنی یک تست آزمایشگاهی برای حساسیت یک سویه ی ایزوله شده ی باکتریایی برای آنتی بیوتیک های گوناگون است . در تعریف برای یک حساسیت دیسک آنتی بیوگرام در محیط آزمایشگاهی می باشد ، ولی ربط دادن حساسیت در محیط آزمایشگاهی به حساسیت در محیط زنده اغلب اوقات آن قدر مفید به شمار می رود که برای یک تست طبی و پزشکی نیز همین طور باشد .

در اعمال طبی ، آنتی بیوتیک ها به کرار در رابطه با حساسیت های گوناگون تجویز می شوند : به عنوان نمونه عفونت های مجاری ادراری را می شود با نسل اول کینولون ها و غیره ، تحت درمان قرار داد . دلیل آن این می باشد که باکتری اشرشیا کلی یک پاتوژن بسیار مشکل زا می باشد ، و حساسیت آن نسبت به کینولون مشخص شده می باشد .

گرچه ، مشخص شده است که تعداد زیادی از باکتری ها نسبت به چندین دسته از آنتی بیوتیک ها مقاومت دارند ، و درمان آن ها کار ساده و سر راستی نمی باشد . چنین چیزی به خصوص در بیماران آسیب پذیر مشاهده می شود ، همانند با بیمارانی که در واحد مراقبت های ویژه بستری شده اند . هنگامی که این بیماران در محیط بیمارستان یک ذات الریه ی اکتسابی می گیرند ، باکتری های بسیار سر سخت تری همانند با سودوموناس آئروژینوزا نقش دارند . درمان پس به شکل کلی بر پایه ی اطلاعاتی خواهد بود که از دیسک آنتی بیوگرام و در خصوص پاتوژن های محلی که احتمالا نقش دارند ، فراهم شده است . این شیوه ی درمانی ، بر  پایه ی اطلاعات آماری در رابطه با بیماران قلبی ، و با هدف قرار دادن گروه بزرگی از میکروب هایی که به شکل بالقوه درگیر می باشند ، درمان تجربی نام گذاری می شود .

پیش از آغاز درمان ، دکتر قسمتی از بدن که مشکوک به آلوده بودن است را نمونه برداری می کند یعنی : یک نمونه ی خونی هنگامی که باکتری ها احتمال دارد وارد جریان خون شده باشند ، یک نمونه ی بزاقی در صورت یک ذات الریه ی مرتبط با دستگاه تهویه ، و یک نمونه ادرار در خصوص عفونت مجاری ادراری . سپس این نمونه ها به یک آزمایشگاه میکروبیولوژی برده می شوند ، که زیر میکروسکوپ نمونه مورد بررسی قرار گرفته و تلاش بر این خواهد بود که باکتری تحت کشت واقع شده و به کمک دیسک آنتی بیوگرام حساسیت آن ها را تست کنند . چنین چیزی در تشخیص عامل بیماری نقش کمک کننده ای دارد .

شیوه های به دست آوردن دیسک آنتی بیوگرام

  • یک راه نیمه حساس براساس دیفیوژن ( پخش ) روش ( Kirby – Bauer ) ; دیسک آنتی بیوگرام کوچکی حاوی آنتی بیوتیک های گوناگون ، یا دیسک های کاغذی آبستن شده ، در نواحی متنوعی روی محیط کشت روی یک پلیت آگار انداخته می شوند ، که این محیط کشت یک محیط کشت غنی از مواد غذایی می باشد که روی آن باکتری ها امکان رشد را دارند . آنتی بیوتیک در نواحی حول هر بخش پخش خواهد شد ، و یک دیسک آنتی بیوگرام از لیز شدن باکتری به شکل مرئی در می آید . از آن جایی که غلظت آنتی بیوتیک در مرکز بیشترین حد خود ، و در این ناحیه پاینی ترین مقدار را دارد ، قطر حاصل شده به عنوان میزان حداقل غلظت بازدارندگی یا MIC ( تبدیل قطر به میلی متر به MIC ، در µg / ml ، بر اساس منحنی های رگرسیون خطی ) در نظر گرفته می شود .
  • یک راه کمی بر پایه ی رقیق سازی به عبارت دیگر : یک سری رقیق سازی از آنتی بیوتیک ها شکل می گیرد ( یعنی یک سری ویال های واکنشی دهنده با غلظت های پایین تر مواد آنتی بیوتیکی ) . آخرین ویالی که در آن باکتری رشد پیدا می کند در خود آنتی بیوتیکی با حداقل غلظت بازدارندگی را دارد .

دیدگاه ها بسته شده است