دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی نور جذب شده را اندازه گیری می کند.