دستگاه اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو دستگاهیست که به وسیله ی بخار آب در استریلیزه کردن لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.