دستگاه اتوکلاو

از دستگاه اتوکلاو برای استریل کردن لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود.