ترازو

در صورت کلی می توان ترازو ها را به دو بخش مکانیکی و الکتریکی تقسیم کرد.