ترازو

ترازو دستگاهی برای اندازه گیری وزن اشیا می باشد که در انواع آن می توان به ترازوی آزمایشگاهی اشاره کرد.