هود آزمایشگاهی

عمده استفاده ای که از هود آزمایشگاهی می شود برای کنترل کردن ذرات موجود در هوا است.