نمونه ای از یک هود ایمنی زیستی

یکی از مواردی که از هود ایمینی استفاده می کنند برای حفاظت از پرسنلی است که با مواد عفونی کار می کنند

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران