نمونه ای از یک هود ایمنی زیستی

یکی از مواردی که از هود ایمینی استفاده می کنند برای حفاظت از پرسنلی است که با مواد عفونی کار می کنند