هود میکروبیولوژی

هود میکروبیولوژی یا هود میکروبی به دستگاه هایی گویند که به منظور جلوگیری از آلودگی به کار گرفته می شوند