بیو راکتور محیطی

بیو راکتور محیطی به منظور حمایت از محیط از نظر زیستی ساخته شده که فرآیند های شیمیایی در آن صورت گیرد