فوتو راکتور خزه ای با Physcomitrella patens

فوتو راکتور زیستی، راکتوری زیستی ای است که از یک سری منبع نوری استفاده میکند