دستگاه کولیس

از کولیس برای اندازه گرفتن دو طرف یک شی استفاده می شود که چند نوع مختلف دارد.