دستگاه سل کانتر

مهمترین مسئله ای که در دستگاه سل کانتر باید به آن توجه داشت، اطمینان از دقت یا تکرارپذیری نتایج است.