دستگاه شمارنده سلول

قبل از شروع به کار با دستگاه شمارنده سلول، باید آن را کالیبره نمود