قیف ایمهوف
قیف ایمهوف | خرید قیف ایمهوف | فروش قیف ایمهوف
آوریل 1, 2016
قیف بوخنر
قیف بوخنر | خرید قیف بوخنر | فروش قیف بوخنر
آوریل 2, 2016

کابینت نگهداری مواد شیمیایی | خرید کابینت نگهداری مواد شیمیایی | فروش کابینت نگهداری مواد شیمیایی

کابینت نگهداری مواد شیمیایی

ارائه دهندگان این محصول 


 با ذکر نام شرکت تجهیزیار به عنوان معرف از 5% تخفیف ویژۀ بازدیدکنندگانِ تجهیزیار برخوردار شوید 

 با ذکر نام شرکت تجهیزیار به عنوان معرف از 5% تخفیف ویژۀ بازدیدکنندگانِ تجهیزیار برخوردار شوید 

<span style=”color: black “><p style=”direction: rtl; text-align: center;”><span style=”color: blue; font-size: large;”><strong><span style=”font-family: BKoodak;”> تلفن همراه مسئول فروش</br>(مدیر فروش خانم علی نژاد)</span></strong></span></p>

<p style=”direction: rtl; text-align: center;”><span style=”font-size: medium;”><strong><span style=”font-family: ‘BNazanin’, times;”>09017313014</strong></span></strong></span></span>

دیدگاه ها بسته شده است