کابینت نگهداری مواد شیمیایی

نگهداری مواد شیمیایی به معنای استفاده از یک کابینت نگهداری مواد شیمیایی می باشد . این کابینت برای نگهداری امن از مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها استفاده می شود