ستون کروماتوگرافی

در علم شیمی ستون کروماتوگرافی عبارت از راهی می باشد که از آن برای خالص سازی ترکیبات شیمی فردی از مخلوطی از ترکیبات استفاده می شود ….