سرنگ کروماتوگرافی

می توان گفت که سرنگ کروماتوگرافی در تزریق نقش فعالی ندارد ، عملی که تنها پس از این که نمونه در سرنگ جا به جا شد ، انجام می شود .