دستگاه کلونجر

دستگاه کلونجر به منظور مشخص سازی درصد روغن های فرار موجود در مواد حاوی روغن به کار گرفته می شود جدا سازی ترکیبات آلی با استفاده از بخار انجام می شود.