cod متر

cod متر عبارت از دستگاهی می باشد برای اندازه گیری COD یا همان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی. دستگاه cod متر در گروه دستگاه های پارامتر سنج آزمایشگاهی قرار دارد .