دسیکاتور

یکی از وظایف دسیکاتور نگهداری از مواد شیمیایی است که در برابر رطوبت واکنش نشان می دهند.