دستگاه تقطیر آزمایشگاهی

دستگاه تقطیر آزمایشگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد از حداقل یک منبع حرارتی شکل گرفته است که مواد منبع داخل آن تحت حرارت قرار می گیرند و…