الکترود PH

الکترود PH از یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس تشکیل شده است