دستگاه سنجش خون

یک از استفاده هایی که از الکترود PH می توان کرد در دستگاه سنجش خون است.