الکتروفورز

در تعریف الکتروفورزعبارت می باشد ازحرکت اجزای متفرق شده مرتبط بایک مایع تحت تاثیریک میدان الکتریکی یکپارچه فضایی. اولین بار این فردیناردفردریک درسال 1807بود