دستگاه فلش پوینت

علت عمده ی اندازه گیری نقطه ی اشتعال با استفاده از دستگاه فلش پوینت ، سنجش خطر امنیتی یک مایع در رابطه با اشتعال پذیری آن و سپس دسته بندی آن مایع در یک گروه مشخص شده از مواد خطرناک می باشد .