دستگاه فلورومتر

از دستگاه فلورومتر میتوان برای سنجش مواد جدا شده توسط روش های کروماتوگرافی استفاده کرد