دستگاه فور

دستگاه فور برای استریل و خشک کردن لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود.