گاما کانتر

دستگاهی که به منظور اندازه گیری تابش گاما به وسیله ی یک رادیو نوکلئید به کار گرفته می شود گاما کانتر نام دارد. نمونه ها درون لوله های آزمایش قرار می گیرند .