شکل 6. تصویر ایجاد شده توسط کامپیوتر از یک ستون FSWC ( تخصصی شده برای مقاومت در برابر میزان گرمای فوق العاده زیاد)

شکل 6. تصویر ایجاد شده توسط کامپیوتر از یک ستون FSWC ( تخصصی شده برای مقاومت در برابر میزان گرمای فوق العاده زیاد)