شکل 5- تصویر ایجاد شده توسط کامپیوتر از یک ستون FSWC ( تخصصی شده برای اندازه گیری سطوح الکل موجود در خون یا BAC)

شکل 5- تصویر ایجاد شده توسط کامپیوتر از یک ستون FSWC ( تخصصی شده برای اندازه گیری سطوح الکل موجود در خون یا BAC)