کروماتوگرافی گازی

در کروماتوگرافی گازی دو نوع ستون وجود دارد، ستون های لوله ای باز و ستون های فشرده. ستون های باز که با نام مویی هم شناخته می شوند دارایه دو شکل پایه هستند.