شوف بالن

شوف بالن یا منتل یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به منظور حرارت دادن ظروف، به عنوان ابزار جایگزین و یا شکل های دیگری از حمام حرارتی، استفاده می شود…